Gemeente Zeewolde dementie vriendelijk

Zeewolde, een dementievriendelijke gemeente

De komende jaren zal ook in Zeewolde het aantal burgers dat te maken krijgt met dementie gestaag toenemen. Volgens recente gegevens zijn er nu circa 184 inwoners met dementie en in 2030 ca. 489, zie onderstaande tabel.

Tabel 1. Prognose toename dementie in de periode 2010-2040 (bron: Alzheimer Nederland, prognose d.d. 23-1-2013)

2013 2014 2020 2030 2040
Zeewolde 184 201 (+ 9%) 299 (+63%) 489 (+166%) 797 (+334%)

Rond elke patiënt staan gemiddeld  vijf personen die er intensief mee geconfronteerd worden (partners, kinderen, buren en vrienden). Het zijn voornamelijk de naasten (de mantelzorgers) die een groot deel van de zorg voor hun rekening nemen. Meestal hebben zij het zwaar van het begin af aan en onderzoek wijst uit dat de meeste mantelzorgers ernstig belast zijn. De zorg is ook langdurig, het hele ziekteproces duurt gemiddeld acht jaar en 70% van de mensen met dementie woont thuis. De patiënten hebben een geleidelijk toenemende behoefte aan hulp op heel verschillende terreinen. Pas in de laatste stadia van de ziekte vindt opname in een verpleeghuis plaats, een deel van de patiënten  blijft thuis.

De uitdaging is om de hulp en ondersteuning aan de mensen die te maken hebben met dementie goed en efficiënt op elkaar op te stemmen. We hebben het dan over ketenzorg of over ‘kluwenzorg’.

De gemeente ziet haar rol in de ketenzorg dementie met name op de volgende onderdelen:

Vroegsignalering: de gemeente kan hierin (naast andere partijen zoals huisartsen) een rol spelen, bijvoorbeeld via de gemeentelijke Servicebalie, de klantmanagers Wmo, het welzijnswerk en de organisaties die hulp bij het huishouden bieden.

Het geven van advies en informatie: dit kan bijvoorbeeld via de klantmanagers Wmo, de ouderenadviseur en de coördinator informele zorg, door het uitgeven van informatiemateriaal zoals het ‘Geheugensteuntje’ of door het Alzheimercafé te faciliteren.

Het bieden van voorzieningen voor mensen met beperkingen: het kan hierbij gaan om individuele of collectieve voorzieningen die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekt worden, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of vervoersvoorzieningen.

Mantelzorgondersteuning en het versterken van het vrijwilligerswerk: de gemeente is op grond van de Wmo verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van het vrijwilligerswerk. Ook wordt er ingezet op het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers in de zorg.

Het ontwikkelen van woonzorgzones of vergelijkbare concepten: de gemeenten zetten in  op het ontwikkelen van een samenhangend aanbod van woningen, welzijnsvoorzieningen en zorgvoorzieningen waardoor het mogelijk wordt langer zelfstandig te blijven wonen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) : met de decentralisatie van de AWBZ-functies begeleiding en (delen van) persoonlijke verzorging wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor alledaagse zorg aan dementerenden. Ook dagbesteding en kortdurend verblijf gaan over naar de gemeente. Deze zorgvoorzieningen kunnen nu door de gemeente in overleg met maatschappelijke partners opnieuw ingevuld worden zodat ook burgers met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en overbelasting van hun mantelzorgers voorkomen kan worden.

Zomer 2012 is, op grond van de aanbevelingen die gedaan zijn tijdens de bijeenkomst met zorgaanbieders, welzijnswerk, ouderenbonden en (vertegenwoordigers van )mantelzorgers, het Plan van aanpak voor de verbetering van de dementiezorg in Zeewolde opgesteld. Dit plan wordt nu in samenwerking met de werkgroep Zeewolde dementieproof  gefaseerd uitgevoerd. Het plan zal naar aanleiding van de toekomstige wetswijziging van de Wmo, aangepast worden. Naar verwachting vindt dit in de loop van 2014 plaats.